Uitgelicht

Het Laatste Nieuws

evenkijken1Het laatste nieuws over de actiepunten leest u hier.
U krijgt dan een samenvatting van alle lopende zaken.


Het laatste nieuws over de komende ALV leest u hier. Kom regelmatig terug op deze pagina’s omdat deze regelmatig worden bijgewerkt.


Komende activiteiten VvE Houtwal:
 • ALV 2017: maandagmiddag 10 april 14:00 uur De Schalm

De nieuwsbrief van het RSZK – februari 2017
Lees de hele nieuwsbrief hier –> 170201-nwsbrf-rszk


Print page

Hoe te handelen met Huisvuil, Glas, Papier, Plastic en KCA

Storingen aan een container kunt u doorbellen naar 040-258 44 44 of via de website van de gemeente aanmelden.
Regulier worden de ondergrondse afvalcontainers op donderdag leeggemaakt.

 • PMD-Afvalzakken: Op woensdag worden de  PMD-afvalzakken opgehaald.
  Leg de plasticafvalzakken achter de containers.
 • Papier en karton wordt bij ons verzameld in de parkeergarage. Hiervoor zijn 2 blauwe containers beschikbaar.
 • KCA: In onze parkeergarage staan bij ingang van hal Zuid twee bakjes voor uw oude batterijen en lampen. Indien u ander Klein Chemisch Afval heeft dat u in de weg zit, (kwikhoudende producten, insecticiden spuitbussen, thinner, terpentine, verfresten, afbijtmiddelen of medicijnen), bel dan even met het bestuur: 0648 84 21 51.
  Wij zorgen ervoor dat het afval op juiste plaats wordt ingeleverd.
 • De papiercontainers worden door de bewoners op de ophaaldag voor 9:00 uur buitengezet bij de ophaalplaats en na leegmaken weer teruggezet. Normaliter worden de containers voor 12:00 geleegd.

Het werkrooster hangt op het mededelingenbord.
De papiercontainers worden in opdracht van de gemeente geleegd door de Fa. Baetsen:  0880 23 32 00.
U kunt informatie over afvalinzameling lezen op de website van Baetsen.


Print page

Energieverbruik

De investering in LED verlichting tezamen met aangebrachte tijdschakelaars en bewegingsmelders geven een aanzienlijke vermindering van 40 procent in het energieverbruik te zien.


Legenda:
Blauw= 2015 – Rood= 2016 – Groen= 2017;

 

Horizontaal 1./.12 zijn de maanden januari ./. december.
Verticaal: het verbruik in kWh;
In januari 2015 was dit 4000 kWh en is in 2017 → 2850 kWh

 

 

 


Print page

ALV 2017 (in voorbereiding)

bestuursoverleg

Over de eerstvolgende algemene ledenvergadering ALV2017 vindt u in dit artikel informatie.

De Algemene Ledenvergadering 2017 wordt gehouden op maandagmiddag 10-apr-2017 vanaf 14:00 -16:30 uur in De Schalm te Veldhoven.

De standaard agenda voor een ALV verloopt als volgt:

 1. Opening door de voorzitter van de ALV
 2. Het vaststellen van het aantal aanwezige stemmen
 3. Ingekomen stukken
 4. Vaststellen van de agenda
 5. Vaststellen van de notulen van de vorige ALV
 6. A. Mededelingen van het bestuur
  B. Behandelen van mededelingen en voorstellen welke aan stemming gebonden zijn en mogelijk met invloed op de begrotingen.
 7. Jaarrekening vorig boekjaar VvE Rundgraafpark (hoofdvereniging)
  1. Verklaring kascontrolecommissie VvE Rundgraafpark
  2. Bestemming exploitatieresultaat.
 8. Meerjarenonderhoudsplan VvE Rundgraafpark (hoofdvereniging)
 9. Begroting en VvE Bijdragen komend boekjaar VvE Rundgraafpark (hoofdvereniging)
 10. Jaarrekening vorig boekjaar VvE Houtwal
  1. Verklaring kascontrolecommissie VvE Houtwal
  2. Bestemming exploitatieoverzicht.
 11. Meerjarenonderhoudsplan VvE Houtwal
 12. Begroting en VvE Bijdragen komend boekjaar (VvE Houtwal)
 13. Benoeming Kascontrolecommissie voor het komend boekjaar
 14. Overige te behandelen voorstellen: [benoemd]
 15. Rondvraag
 16. Sluiting

De agenda, toelichting op de agenda en de bijbehorende vergaderstukken worden u – in overeenstemming met de bepalingen in de akte- 14 dagen voorafgaande aan de datum van de ALV toegezonden.


Te behandelen tijdens de ALV 2017

 • 3. Ingekomen stukken (als bijlage bij de vergaderstukken)
  • 161212-1405 te behandelen bij 6.B.2.
  • 170110-Kascontrolecommissie 2017 te behandelen bij 13.
 • 6. A. Mededelingen van het bestuur ter kennisname
  • 1. WhatsApp buurtpreventie
 • 6. B. Mededelingen van het bestuur ter stemming
  • 1. Uittreden bestuurslid (zie brief aan eigenaars 160721-2238)
  • 2. Compagnon Vastgoedbeheer (zie brief aan eigenaars 161125-0917)
 • 14. 1. Aanpassen van HHREG inzake kosten hydrofoor (Stemmen 2/3)
 • 14. 2. CV ketel vervangen

Mist u naar uw menig iets? Neem dan even contact op.

Liftonderhoud 2017

 • Voor urgente storingen buiten kantooruren belt u direct met het storingsnummer van 046 486 12 32; dit telefoonnummer staat boven iedere liftdeur.

U gebruikt dit nummer alleen voor totale uitval van de lift; u meldt zich met Houtwal en huisnummer.
Overige gebreken, die de werking van de lift niet belemmeren, meldt u bij voorkeur met dit formulier of belt u even met een van het bestuur.

 • Als u IN de lift zit en deze is tot stilstand gekomen en gaat de deur niet open, dan drukt u op de deur open knop;
 • Gaat de deur dan nog niet open, dan drukt u op de belknop net totdat u contact krijgt met de storingsdienst;
 • Voor overige storingen aan de liften altijd eerst een van de bestuursleden te benaderen; dit om onnodige kosten te voorkomen.

Liften: Contract met A.S. Lifttechniek
Voor reparatie en onderhoud aan de liften
Lift Noord 550901 Lift Zuid 550902
Telefoonaansluiting in de lift:
GSM netwerk
Verhuizingen:  s.v.p. aanmelden bij het bestuur in verband met het aanbrengen van liftbescherming.
Afmetingen van de lift:
deurbreedte ingang: 90 cm
De liftkooi is 2,20 m hoog en 2,00 meter diep.


Uitstaande reparaties en servicebeurten 2017:

 • Uitstaande reparatie-aanvragen:
  • geen
 • De servicebeurten voor 2017 staan gepland op:
  | 15 feb | 3 apr | 12 jun | 21 aug | 2 okt | 11 dec |

 


Print page