Uitgelicht

Het Laatste Nieuws

evenkijken1Het laatste nieuws over de actiepunten leest u hier.
U krijgt dan een samenvatting van alle lopende zaken.


Het laatste nieuws over de komende ALV leest u hier. Kom regelmatig terug op deze pagina’s omdat deze regelmatig worden bijgewerkt.


Komende activiteiten VvE Houtwal:
 • ALV 2017: maandagmiddag 10 april 14:00 uur De Schalm

De nieuwsbrief van het RSZK – januari 2017
Lees de hele nieuwsbrief hier –> 161231-nwsbrfrszk


Print page

ALV 2017 (in voorbereiding)

bestuursoverleg

Over de eerstvolgende algemene ledenvergadering ALV2017 vindt u in dit artikel informatie.

De Algemene Ledenvergadering 2017 wordt gehouden op maandagmiddag 10-apr-2017 vanaf 14:00 -16:30 uur in De Schalm te Veldhoven.

De standaard agenda voor een ALV verloopt als volgt:

 1. Opening door de voorzitter van de ALV
 2. Het vaststellen van het aantal aanwezige stemmen
 3. Ingekomen stukken
 4. Vaststellen van de agenda
 5. Vaststellen van de notulen van de vorige ALV
 6. A. Mededelingen van het bestuur
  B. Behandelen van mededelingen en voorstellen welke aan stemming gebonden zijn en mogelijk met invloed op de begrotingen.
 7. Jaarrekening vorig boekjaar VvE Rundgraafpark (hoofdvereniging)
  1. Verklaring kascontrolecommissie VvE Rundgraafpark
  2. Bestemming exploitatieresultaat.
 8. Meerjarenonderhoudsplan VvE Rundgraafpark (hoofdvereniging)
 9. Begroting en VvE Bijdragen komend boekjaar VvE Rundgraafpark (hoofdvereniging)
 10. Jaarrekening vorig boekjaar VvE Houtwal
  1. Verklaring kascontrolecommissie VvE Houtwal
  2. Bestemming exploitatieoverzicht.
 11. Meerjarenonderhoudsplan VvE Houtwal
 12. Begroting en VvE Bijdragen komend boekjaar (VvE Houtwal)
 13. Benoeming Kascontrolecommissie voor het komend boekjaar
 14. Overige te behandelen voorstellen: [benoemd]
 15. Rondvraag
 16. Sluiting

De agenda, toelichting op de agenda en de bijbehorende vergaderstukken worden u – in overeenstemming met de bepalingen in de akte- 14 dagen voorafgaande aan de datum van de ALV toegezonden.


Te behandelen tijdens de ALV 2017

 • 3. Ingekomen stukken (als bijlage bij de vergaderstukken)
  • 161212-1405 te behandelen bij 6.B.2.
  • 170110-Kascontrolecommissie 2017 te behandelen bij 13.
 • 6. A. Mededelingen van het bestuur ter kennisname
  • 1. WhatsApp buurtpreventie
 • 6. B. Mededelingen van het bestuur ter stemming
  • 1. Uittreden bestuurslid (zie brief aan eigenaars 160721-2238)
  • 2. Compagnon Vastgoedbeheer (zie brief aan eigenaars 161125-0917)
 • 14. 1. Aanpassen van HHREG inzake kosten hydrofoor (Stemmen 2/3)
 • 14. 2. CV ketel vervangen

Mist u naar uw menig iets? Neem dan even contact op.

Liftonderhoud 2017

 • Voor urgente storingen buiten kantooruren belt u direct met het storingsnummer van 046 486 12 32; dit telefoonnummer staat boven iedere liftdeur.

U gebruikt dit nummer alleen voor totale uitval van de lift; u meldt zich met Houtwal en huisnummer.
Overige gebreken, die de werking van de lift niet belemmeren, meldt u bij voorkeur met dit formulier of belt u even met een van het bestuur.

 • Als u IN de lift zit en deze is tot stilstand gekomen en gaat de deur niet open, dan drukt u op de deur open knop;
 • Gaat de deur dan nog niet open, dan drukt u op de belknop net totdat u contact krijgt met de storingsdienst;
 • Voor overige storingen aan de liften altijd eerst een van de bestuursleden te benaderen; dit om onnodige kosten te voorkomen.

Liften: Contract met A.S. Lifttechniek
Voor reparatie en onderhoud aan de liften
Lift Noord 550901 Lift Zuid 550902
Telefoonaansluiting in de lift:
GSM netwerk
Verhuizingen:  s.v.p. aanmelden bij het bestuur in verband met het aanbrengen van liftbescherming.
Afmetingen van de lift:
deurbreedte ingang: 90 cm
De liftkooi is 2,20 m hoog en 2,00 meter diep.


Uitstaande reparaties en servicebeurten 2017:

 • Uitstaande reparatie-aanvragen:
  • geen
 • De servicebeurten voor 2017 staan gepland op:
  | 15 feb | 3 apr | 12 jun | 21 aug | 2 okt | 11 dec |

 


Print page

Energieverbruik

De investering in LED verlichting tesamen met aangebrachte tijdschakelaars en bewegingsmelders geven een aanzienlijke vermindering van het energieverbruik te zien.


Legenda:
Blauw= 2014 – Rood= 2015 – Groen= 2016;

 

Horizontaal 1./.12 zijn de maanden januari ./. december.
Vertikaal: het verbruik in kWh;
In januari 2014 was dit 4250 kWh en is in 2016 → 2750 kWh

 

 

 


Print page

Onderhoudscontracten 2017

Onderhoudscontracten VvE Houtwalonderhoudscontract Hieronder is een overzicht van zaken waarvoor onderhoud is voorzien. De kosten van een onderhoudscontract en reparatie aan gemeenschappelijke zaken van de VvE Houtwal kunt u terugvinden in de jaarlijkse begroting en het exploitatie-overzicht van onze vereniging.

Als VvE Houtwal sluiten wij (behalve voor Water) geen overeenkomsten af met een looptijd langer dan 1 jaar. De validatie van het continueren van een overeenkomst met een leverancier ligt opgesloten in, het tijdens een ALV, goedkeuren van de begroting. Het afsluiten, beheren en beëindigen van overeenkomsten zijn uitbesteed aan onze beheerder.

Onderhoudscontracten VvE Rundgraafpark
Wij dragen ons breukdeel bij aan de kosten van onderhoud die worden uitgevoerd in opdracht van de hoofdvereniging. Deze contracten zijn hieronder aangegeven met xVvE Rundgraafpark. De kosten hiervan kunt u terugvinden in de jaarlijkse begroting en het exploitatie-overzicht van de hoofdvereniging.

Overzicht van Technisch beheer Contracten

 


Print page